ระบบลงทะเบียน
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หลักสูตร/ลงทะเบียนอบรม

ลำดับ ชื่อหลักสูตรอบรม วัน เดือน ปี/อบรม วิทยากร หมายเหตุ ลงทะเบียน คลิกลงทะเบียน
1 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 01-31 มี.ค. 2561 ครูทุกคน อบรมเดือนมีนาคม 10 คลิกลงทะเบียน
2 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม 20 ม.ค. 2561 - ครูชำนาญการที่มีสิทธิ์ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเกณฑ์เก่า -ครูที่สนใจ 1 คลิกลงทะเบียน
3 หลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 06 ม.ค. 2561 ครูผู้สอนลูกเสือ ม.1,2,3 9 คลิกลงทะเบียน
4 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนการจัดการเรียนรู้ active learning และการวัดผลประเมินผล 03 ธ.ค. 2560 ครูทุกคน 57 -
5 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพในยุค Thailand ๔.๐ 02 ธ.ค. 2560 ครูทุกคน 59 -
6 หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน และการทำข้อสอบออนไลน์ 18 พ.ย. 2560 ครูขวัญหล้า+ทีมงาน - ครูผู้ช่วยทุกคน -ครูผู้สอน ม.3, ม.6 48 -
7 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง e-book - ครูกลุ่มสาระฯ ละ 4 คน(ครูผู้ช่วยทุกคน+คนในกลุ่มสาระฯ ให้ครบ 4 คน) - นักเรียน ม.ปลาย 10 คน 7 คลิกลงทะเบียน