โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทำแผนการจัดการเรียนรู้ active learning และการวัดผลประเมินผล
วิทยากร :
อบรมวันที่ : 03 ธ.ค. 2560

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ลงทะเบียน ใบประกาศ เลขที่ใบประกาศ
1 นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 คลิก 2083/2560
2 นางสาวสุภาพร  บุญศิริ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 พ.ย. 2560 คลิก 2084/2560
3 นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 2085/2560
4 นางสาวดวงชีวัน  บุษยาวรรณ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 คลิก 2086/2560
5 นางสาววานิดา  เสน่หา ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 พ.ย. 2560 คลิก 2087/2560
6 นายวารุต  ขำเจริญ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2088/2560
7 นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์ ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2089/2560
8 นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2090/2560
9 นายศิวาวุฒิ  รัตนะ ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2091/2560
10 นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2092/2560
11 นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2093/2560
12 นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์ ครู วิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2094/2560
13 นางสมศรี  คงสุวรรณ ครู วิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2095/2560
14 นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 28 พ.ย. 2560 คลิก 2096/2560
15 นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์ ครู ภาษาต่างประเทศ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2097/2560
16 นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ ครู ภาษาไทย 28 พ.ย. 2560 คลิก 2098/2560
17 นายชวลิต  สิงห์โต ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2099/2560
18 นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์ ครู วิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2100/2560
19 นางกณิการ์  พัฒรากุล ครู วิทยาศาสตร์ 29 พ.ย. 2560 คลิก 2101/2560
20 นางสาวชุติมา  รอดสุด ครู วิทยาศาสตร์ 29 พ.ย. 2560 คลิก 2102/2560
21 นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 29 พ.ย. 2560 คลิก 2103/2560
22 นายเชาว์วัฒน์  ดีดอม ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 29 พ.ย. 2560 คลิก 2104/2560
23 นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร ครู คณิตศาสตร์ 30 พ.ย. 2560 คลิก 2105/2560
24 นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 30 พ.ย. 2560 คลิก 2106/2560
25 นางสาวสุภาวรรณ  ลืนภูเขียว ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2107/2560
26 นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2108/2560
27 นายอุดมชัย  ไพศรี ครู ภาษาไทย 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2109/2560
28 นายสมานชัย  ริดจันดี ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2110/2560
29 นางสาวนัยนา  จูรัตน์ศักดิ์เจริญ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2111/2560
30 นายศุภชัย  มณี ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2112/2560
31 นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร ครู วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2113/2560
32 นางสาวสุภาวดี  พงประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2114/2560
33 นางกนกวรรณ  แก้วม่วง ครู วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2115/2560
34 นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2116/2560
35 นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์ ครู คณิตศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2117/2560
36 นางสาวสาลิณี  ขวาขุน ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2118/2560
37 นางสาววิมล  ลครศรี ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2119/2560
38 นายทวี  ม่วงมนตรี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2120/2560
39 นางสาววิมลมาศ  ฟูบินทร์ ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2121/2560
40 นางสาวอรนุช  เทพอัครพงศ์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2122/2560
41 นายสุรจักริ์  แก้วม่วง ครู วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2123/2560
42 นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2124/2560
43 นางสาวปัทมา  เงินศรีทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2125/2560
44 นายปรัชญานันท์  พันธเสน ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2126/2560
45 นางสาวปัทมา  เงินศรีทอง ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2127/2560
46 นายอรรถพล  หวานทรัพย์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2128/2560
47 นายอรรถกิตติ์  มีเงิน ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2129/2560
48 นางสาวฐิติรัตน์  ชูเกตุ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2130/2560
49 นายวิฑูรย์  แสนบุดดี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2131/2560
50 นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม ครู ศิลปะ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2132/2560
51 นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2133/2560
52 นายประพัฒน์  ทองขาว ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2134/2560
53 นางสาวกัลยา  ทองโชติ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2135/2560
54 นางสาวสุอาภา  กระปุกทอง ครู ภาษาต่างประเทศ 03 ธ.ค. 2560 คลิก 2136/2560
55 นายอาคม  แผ่แก้วมณี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 03 ธ.ค. 2560 คลิก 2137/2560
56 นางสาวหทัยรัตน์  ทับเปรม ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 08 ธ.ค. 2560 คลิก 2138/2560
57 นางจิตติมา   ยศเรืองสา ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 24 ธ.ค. 2560 คลิก 2139/2560