โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หลักสูตร หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอน และการทำข้อสอบออนไลน์
วิทยากร : ครูขวัญหล้า+ทีมงาน
อบรมวันที่ : 18 พ.ย. 2560

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ลงทะเบียน ใบประกาศ เลขที่ใบประกาศ
1 นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์ ครู วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1972/2560
2 นายทวี  ม่วงมนตรี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1973/2560
3 นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1974/2560
4 นางสาวอุไรพร  แจ่มศรี ครู คณิตศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1975/2560
5 นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร ครู วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1976/2560
6 นางสมศรี  คงสุวรรณ ครู วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1977/2560
7 นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1978/2560
8 นางจิตติมา  ยศเรืองสา ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1979/2560
9 นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ ครู ภาษาไทย 16 พ.ย. 2560 คลิก 1980/2560
10 นายศิวาวุฒิ  รัตนะ ครู ศิลปะ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1981/2560
11 นายเชาว์วัฒน์  ดีดอม ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 16 พ.ย. 2560 คลิก 1982/2560
12 นางสาวหทัยรัตน์  ทับเปรม ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 คลิก 1983/2560
13 นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ ครู ภาษาไทย 16 พ.ย. 2560 คลิก 1984/2560
14 นายอำพล  แป้นแสง ครู ภาษาไทย 16 พ.ย. 2560 คลิก 1985/2560
15 นายปนัดดา  หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 16 พ.ย. 2560 คลิก 1986/2560
16 นายรังสรรค์  สมอารีย์ ครู ภาษาไทย 16 พ.ย. 2560 คลิก 1987/2560
17 นางสาวมาริษา  ผิวคำ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1988/2560
18 นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์ ครู ภาษาต่างประเทศ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1989/2560
19 นายอุดมชัย  ไพศรี ครู ภาษาไทย 16 พ.ย. 2560 คลิก 1990/2560
20 นายสรณ  ปัทมพรหม ครู คณิตศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1991/2560
21 นางสาวสุภาวรรณ  ลืนภูเขียว ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1992/2560
22 นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 16 พ.ย. 2560 คลิก 1993/2560
23 นางกิติญา  เนิดน้อย ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 16 พ.ย. 2560 คลิก 1994/2560
24 นางสาวชลิสา  ชำนาญวารี ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 16 พ.ย. 2560 คลิก 1995/2560
25 นางสาวกัลยา  ทองโชติ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 16 พ.ย. 2560 คลิก 1996/2560
26 นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์ ครู ศิลปะ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1997/2560
27 นายชวลิต  สิงห์โต ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 1998/2560
28 นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 พ.ย. 2560 คลิก 1999/2560
29 นายปิยวัช  สีกันหา ครู ภาษาต่างประเทศ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2000/2560
30 นายอรรถพล  หวานทรัพย์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2001/2560
31 นางสาวปัทมา  เงินศรีทอง ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2002/2560
32 นายวารุต  ขำเจริญ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2003/2560
33 นายสมานชัย  ริดจันดี ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 พ.ย. 2560 คลิก 2004/2560
34 นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์ ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 พ.ย. 2560 คลิก 2005/2560
35 นางสาววิมลมาศ  ฟูบินทร์ ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 พ.ย. 2560 คลิก 2006/2560
36 นายปรัชญานันท์  พันธเสน ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 พ.ย. 2560 คลิก 2007/2560
37 นางสาวสุภาวดี  พงประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 พ.ย. 2560 คลิก 2008/2560
38 นางสาวดวงชีวัน  บุษยาวรรณ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 17 พ.ย. 2560 คลิก 2009/2560
39 นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา 17 พ.ย. 2560 คลิก 2010/2560
40 นายประพัฒน์  ทองขาว ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 พ.ย. 2560 คลิก 2011/2560
41 นายธนกฤต  พิมพ์ทอง ครู ภาษาต่างประเทศ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2012/2560
42 นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์ ครู ศิลปะ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2013/2560
43 นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม ครู ศิลปะ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2014/2560
44 นายศุภชัย  มณี ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 17 พ.ย. 2560 คลิก 2015/2560
45 นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ ครู ศิลปะ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2016/2560
46 นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม ครู ศิลปะ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2017/2560
47 นายธนกฤต  พิมพ์ทอง ครู ภาษาต่างประเทศ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2018/2560
48 นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์ ครู วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2019/2560