โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพในยุค Thailand ๔.๐
วิทยากร :
อบรมวันที่ : 02 ธ.ค. 2560

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ลงทะเบียน ใบประกาศ เลขที่ใบประกาศ
1 นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 คลิก 2024/2560
2 นางสาวสุภาพร  บุญศิริ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 พ.ย. 2560 คลิก 2025/2560
3 นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 คลิก 2026/2560
4 นางสาวดวงชีวัน  บุษยาวรรณ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 คลิก 2027/2560
5 นางสาววานิดา  เสน่หา ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 พ.ย. 2560 คลิก 2028/2560
6 นางสาวอภิญญา  มีสุข ครู คณิตศาสตร์ 17 พ.ย. 2560 คลิก 2029/2560
7 นางสาวอุไรพร  แจ่มศรี ครู คณิตศาสตร์ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2030/2560
8 นายเอกนรินทร์  ชั่งจัตตุรัตน์ ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2031/2560
9 นายทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2032/2560
10 นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2033/2560
11 นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2034/2560
12 นายศิวาวุฒิ  รัตนะ ครู ศิลปะ 27 พ.ย. 2560 คลิก 2035/2560
13 นายชวลิต  สิงห์โต ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2036/2560
14 นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์ ครู วิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2037/2560
15 นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 28 พ.ย. 2560 คลิก 2038/2560
16 นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์ ครู ภาษาต่างประเทศ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2039/2560
17 นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ ครู ภาษาไทย 28 พ.ย. 2560 คลิก 2040/2560
18 นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์ ครู วิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2041/2560
19 นางสมศรี  คงสุวรรณ ครู วิทยาศาสตร์ 28 พ.ย. 2560 คลิก 2042/2560
20 นางสาวชุติมา  รอดสุด ครู วิทยาศาสตร์ 29 พ.ย. 2560 คลิก 2043/2560
21 นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ ครูผู้ช่วย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 29 พ.ย. 2560 คลิก 2044/2560
22 นางกณิการ์  พัฒรากุล ครู วิทยาศาสตร์ 29 พ.ย. 2560 คลิก 2045/2560
23 นางจิตติมา  ยศเรืองสา ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 29 พ.ย. 2560 คลิก 2046/2560
24 นายเชาว์วัฒน์  ดีดอม ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 29 พ.ย. 2560 คลิก 2047/2560
25 นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร ครู คณิตศาสตร์ 30 พ.ย. 2560 คลิก 2048/2560
26 นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 30 พ.ย. 2560 คลิก 2049/2560
27 นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2050/2560
28 นายสมานชัย  ริดจันดี ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2051/2560
29 นางสาววิมล  ลครศรี ครูอัตราจ้าง ภาษาไทย 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2052/2560
30 นางสาวอรนุช  เทพอัครพงศ์ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2053/2560
31 นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร ครู วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2054/2560
32 นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์ ครู คณิตศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2055/2560
33 นางสาวนัยนา  จูรัตน์ศักดิ์เจริญ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2056/2560
34 นายทวี  ม่วงมนตรี ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2057/2560
35 นางสาวสุภาวดี  พงประสิทธิ์ ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2058/2560
36 นางสาวสาลิณี  ขวาขุน ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2059/2560
37 นางสาววิมลมาศ  ฟูบินทร์ ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2060/2560
38 นางสาวสุภาวรรณ  ลืนภูเขียว ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2061/2560
39 นายสุรจักริ์  แก้วม่วง ครู วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2062/2560
40 นางกนกวรรณ  แก้วม่วง ครู วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2063/2560
41 นายประภัส  ผลหมู่ ครู วิทยาศาสตร์ 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2064/2560
42 นายอุดมชัย  ไพศรี ครู ภาษาไทย 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2065/2560
43 นายศุภชัย  มณี ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 01 ธ.ค. 2560 คลิก 2066/2560
44 นายอรรถกิตติ์  มีเงิน ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2067/2560
45 นายวิฑูรย์  แสนบุดดี ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2068/2560
46 นางสาวปัทมา  เงินศรีทอง ครูผู้ช่วย ภาษาไทย 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2069/2560
47 นางสาวปัทมา  เงินศรีทอง ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2070/2560
48 นางสาวฐิติรัตน์  ชูเกตุ ครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2071/2560
49 นายประพัฒน์  ทองขาว ครูอัตราจ้าง การงานอาชีพและเทคโนโลยี 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2072/2560
50 นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์ ครูอัตราจ้าง สุขศึกษาและพลศึกษา 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2073/2560
51 นายปรัชญานันท์  พันธเสน ครูผู้ช่วย สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2074/2560
52 นายอรรถพล  หวานทรัพย์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2075/2560
53 นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์ ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2076/2560
54 นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม ครู ศิลปะ 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2077/2560
55 นางกิติญา  เนิดน้อย ครู สุขศึกษาและพลศึกษา 02 ธ.ค. 2560 คลิก 2078/2560
56 นายอาคม  แผ่แก้วมณี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 03 ธ.ค. 2560 คลิก 2079/2560
57 นางสาวสุอาภา  กระปุกทอง ครู ภาษาต่างประเทศ 03 ธ.ค. 2560 คลิก 2080/2560
58 นายปิยวัช  สีกันหา ครู ภาษาต่างประเทศ 08 ธ.ค. 2560 คลิก 2081/2560
59 นางสาวหทัยรัตน์  ทับเปรม ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 08 ธ.ค. 2560 คลิก 2082/2560