โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง e-book
วิทยากร :
อบรมวันที่ :

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ลงทะเบียน ใบประกาศ เลขที่ใบประกาศ
1 นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 -
2 นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 -
3 นางสาวหทัยรัตน์  ทับเปรม ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 -
4 นายวารุต  ขำเจริญ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2560 -
5 นายอาคม  แผ่แก้วมณี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 03 ธ.ค. 2560 -
6 นายอาคม  แผ่แก้วมณี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 08 ม.ค. 2561 -
7 นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์ ครู วิทยาศาสตร์ 28 ก.พ. 2561 -