โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หลักสูตร หลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
วิทยากร :
อบรมวันที่ : 06 ม.ค. 2561

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ลงทะเบียน ใบประกาศ เลขที่ใบประกาศ
1 นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 -
2 นางสาวสุภาพร  บุญศิริ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 พ.ย. 2560 -
3 นางสาวดวงชีวัน  บุษยาวรรณ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 -
4 นางสาวหทัยรัตน์  ทับเปรม ครูผู้ช่วย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 -
5 นางสาววานิดา  เสน่หา ครู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 16 พ.ย. 2560 -
6 นางสาวอภิญญา  มีสุข ครู คณิตศาสตร์ 17 พ.ย. 2560 -
7 นายวารุต  ขำเจริญ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2560 -
8 นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์ ครูผู้ช่วย ภาษาต่างประเทศ 01 ธ.ค. 2560 -
9 นายอาคม  แผ่แก้วมณี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 03 ธ.ค. 2560 -