โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หลักสูตร หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
วิทยากร :
อบรมวันที่ : 20 ม.ค. 2561

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ลงทะเบียน ใบประกาศ เลขที่ใบประกาศ
1 นายปิยวัช  สีกันหา ครู ภาษาต่างประเทศ 17 พ.ย. 2560 -