โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

หลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
วิทยากร :
อบรมวันที่ : 01-31 มี.ค. 2561

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ วันที่ลงทะเบียน ใบประกาศ เลขที่ใบประกาศ
1 นางสาวสุภาพร  บุญศิริ ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 16 พ.ย. 2560 -
2 นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 16 พ.ย. 2560 -
3 นางสาวดวงชีวัน  บุษยาวรรณ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 16 พ.ย. 2560 -
4 นางสาวอภิญญา  มีสุข ครู คณิตศาสตร์ 17 พ.ย. 2560 -
5 นายวารุต  ขำเจริญ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร์ 17 พ.ย. 2560 -
6 นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์ ครู กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18 พ.ย. 2560 -
7 นางสาวสาลิณี  ขวาขุน ครูอัตราจ้าง สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 01 ธ.ค. 2560 -
8 นายอาคม  แผ่แก้วมณี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 03 ธ.ค. 2560 -
9 นายอาคม  แผ่แก้วมณี ครู การงานอาชีพและเทคโนโลยี 05 ม.ค. 2561 -
10 นาย   ผู้อำนวยการโรงเรียน ภาษาไทย 18 ส.ค. 2561 -